Yükseköğrenim gören engelli üniversite öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek üzere, öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere; 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15 inci maddesi gereğince; 14/08/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği" ile Üniversitemiz Senatosunun 27/09/2010 tarihli ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen “Gümüşhane Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haydar AKYAZI sorumluluğunda Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde "Özürlü Öğrenci Birimi" kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılması amacıyla hazırlanan ve 03/01/2013 tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik gereğince; Üniversitemiz bünyesindeki Özürlü Öğrenci Birimi, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan engelli bireylere yönelik ibarelerin değiştirilmesi amacıyla çıkarılan 6462 sayılı Kanuna paralel olarak “Engelli Öğrenci Birimi” adı altında yeniden yapılandırılarak doğrudan Rektörlüğe bağlanmıştır.